Reáchtálann an coláiste cúrsaí d’ardchaighdeán. Tá na múinteoirí gairmiúil, fuinniúil agus tuisceanach i leith fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Cuireann an coláiste béim ar labhairt na Gaeilge agus ar an gcultúr Gaelach lena chinntiú go mbaineann gach dalta faoinár gcúram idir thaitneamh agus tairbhe as an tréimhse a chaitheann sé/sí linn i nGaeltacht Ghaoth Dobhair. Tuigeann an coláiste an tábhacht a bhaineann le ceartúsáid na Gaeilge agus dírítear ar phointí gramadaí le linn na seisiún ar fad – go háirithe sna ranganna ar maidin.

The college organises high quality courses. The teachers are professional, energetic and understanding towards learners of Irish. The college places an emphasis on spoken Irish and the Irish culture so that every student in our care enjoys their time in the Gaeltacht of Gaoth Dobhair. The college understands the importance of correct usage of Irish and concentrate on grammar points during all sessions – especially in the morning classes.

Bunaíodh an coláiste sa bhliain 2010 chun cúrsaí Gaeilge a reáchtáil i gceantar Ghaoth Dobhair. Tá an coláiste ag dul ó neart go neart ó shin, ag soláthar cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga agus do dhaoine fásta.

The college was founded in 2010 to organise Irish courses in the Gaoth Dobhair area. The college has been going from strength to strength ever since, providing Irish courses for young people and adults.

Is ceantar draíochtach é Gaoth Dobhair atá neadaithe i nGaeltacht Thír Chonaill. Tá Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann fosta. Tá aoibhneas an nádúir le feiceáil ó cheann ceann Ghaoth Dobhair – tránna áille, Oileán Thoraí, Oileán Ghabhla, Sliabh na hEaragaile agus Loch Altan i measc na radharc.

Gaoth Dobhair is a magical area nestled in the Donegal Gaeltacht. The local people are fluent in the Irish language and the Irish culture is alive and thriving also. The beauty of nature can be seen all over Gaoth Dobhair – beautiful beaches, Tory Island, Gola Island, Mount Errigal and Altan Lake to name but a few.

Scroll to Top