Teachers Course

Teachers Course Of Colaiste Chu Chulainn

Coláiste Ghaoth Dobhair will provide complementary coaches to all social outings organised.

Clár an chúrsa

Leanann Coláiste Ghaoth Dobhair/Chú Chulainn na treoirlínte sna Siollabais Oifigiúla do na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht do mhic léinn oideachais. Is clár é seo atá curtha le chéile ag Grúpa Oibre na nInstitiúidí Oideachais i gcomhar le CONCOS agus An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Cur chuige

Thosaíomar ag solathrú cúrsaí Gaeltachta do mhic léinn oideachais sa bhliain 2014 agus táimid ag dul ó neart go neart ó shin.Tá foireann teagaisc atá díograiseach, tiomáinte agus fuinniúil sa choláiste. Tuigeann baill foirne an choláiste an tábhacht a bhaineann le spreagadh agus dírítear ar mhuinín na mac léinn a chothú ionas go mbeidh siad sásta an Ghaeilge a úsáid as a stuaim féin, laistigh agus lasmuigh de na ranganna Is é an cuspóir atá ag Coláiste Ghaoth Dobhair/Chú Chulain ná cabhrú le gach mac léinn dul chun cinn suntasach a dhéanamh i labhairt agus i scríobh na Gaeilge. Cuireann an coláiste béim ar labhairt na Gaeilge agus ar an gcultúr Gaelach lena chinntiú go mbaineann gach mac léinn faoinár gcúram idir thaitneamh agus tairbhe as an tréimhse foghlama a chaitheann sé/sí linn i nGaeltacht Ghaoth Dobhair.

Táille an chúrsa €750

Ranganna maidine

 • 1 Labhairt na Gaeilge
 • 2 Rólimirt, obair bheirte, comhrá, cur is cúiteamh, plé agus láithriú foirmiúil
 • 3 Cúrsaí Gramadaí
 • 4 Léamhthuiscint agus cluastuiscint
 • 5 Téamaí Churaclam na Bunscoile
 • 6 Litríocht, Stair agus Cultúr na hÉireann
 • 7 Fillteán Foghlama
 • 8 Díospóireacht – Tasc 1, An Chéad Tréimhse Foghlama
 • 9 Agallamh – Tasc 1, An Dara Tréimhse Foghlama

Seisiúin Tráthnóna

 • 1 Rince Gaelach
 • 2 Ceol traidisiúnta
 • 3 Amhránaíocht
 • 4 Ealaín
 • 5 Spórt
 • 6 Drámaíocht
 • 7 Múineadh na Gaeilge – Tasc 2, An Chéad Tréimhse Foghlama
 • 8 Cluichí clóis agus cluichí boird – Tasc 2, An Dara Tréimhse Foghlama

Imeachtaí Oíche

 • 1 Céilithe agus Seisiúin cheoil
 • 2 Ceolchoirmeacha/Drámaí
 • 3 Aoichainteoirí
 • 4 Tráth na gCeist
 • 5 Oíche scoraíochta na Mac Léinn

Áiseanna sa Choláiste

 • 1 Seomraí ranga agus seomraí staidéir
 • 2 Seomra ríomhairí
 • 3 Wi-Fi agus Leathanbhanda
 • 4 Áiseanna spóirt – halla spóirt agus páirceanna imeartha
 • 5 Tae agus caife

Upcoming Course Dates

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top