FOIRM IARRATAIS
CEANNAIRÍ agus CÚNTÓIRÍ ÁITIÚLA

Download Application

Coláiste Ghaoth Dobhair

Ghaoth Dobhair, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGall. cgd.ie

 • EOLAS BREISE

  An bhfuil aon cháilíocht agat sna réimsí seo a leanas agus má tá, cén bhliain a fuair tu iad? Cuir an litir ‘X’ sa cholún ar dheis muna mbaineann.

 • Tabhair ainm, seoladh agus uimhir ghutháin beirt mholtóirí, le’d thoil, do phríomhoide scoile san áireamh:
 • Moltóir 1

 • Moltóir 2

 • Táim sásta glacadh le coinníollacha Choláiste Ghaoth Dobhair a míníodh ag an gcúrsa inseirbhíse agus sa litir a tugadh dom
 • An fhoirm seo a líonadh isteach agus í a sheoladh chuig:

 • Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile
  Coláiste Ghaoth Dobhair/Coláiste Ghaoth Dobhair
  Gaoth Dobhair
  Leitir Ceanainn
  Contae Dhún na nGall

RIALACHÁIN FAOINA dTUGTAR AITHEANTAS DO CHOLÁISTÍ GAEILGE

Ardchinnirí

Glacfar le hoidí nó le daoine nach oidí iad ach a bhfuil Gaeilge an-mhaith acu mar ardchinnirí faoi stiúradh an Phríomhoide i mbun imeachtaí iarnóna agus oíche. Ceadófar, ar a mhéad, ardchinnire amháin do gach cúigear scoláire is fiche.

Cáilíochtaí

Beidh na hardchinnirí os cionn 18 mbliana d'aois ar 1 Iúil de bhliain an chúrsa nó beidh siad os cionn 17 mbliana d'aois agus scrúdú na hArdteistiméireachta déanta acu faoin dáta céanna. Cainteoirí líofa Gaeilge a bheidh iontu nó beidh tréimhsí caite acu mar scoláirí/mhic léinn i gColáiste Gaeilge. Beidh tuiscint acu do dhaoine óga. Beidh cumas iontu chun comhoibriú leis an bPríomhoide agus leis an bhfoireann teagaisc chun imeachtaí oiriúnacha a eagrú agus chun maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine óga. Tá sé inmhianaithe go mbeadh saineolas acu ar ghnéithe áirithe de chaitheamh aimsire na scoláirí/mac léinn, mar shampla, ceol, rincí, cluichí, snámh agus araile.

Dualgais

Cuirfear cúraimí ar na hardchinnirí a bhaineann le forbairt Ghaeilge na scoláirí/mac léinn in imeachtaí lasmuigh den rang. (Féach Riail 9(f)).

 • Ba chóir sonraí faoi na hardchinnirí a thabhairt ar rolla ar leith.
 • Moltar go mbeidh ardchinnire amháin in aghaidh gach 25 mhac léinn a bhíonn ar rollaí an choláiste.
 • Ba chóir an t-eolas ar fad i leith ardchinnirí a lorgaítear a chur ar fáil sa bhfoirm iarratais.

Cúntóirí Áitiúla

Is gnó do na Coláistí féin é cúntóirí a cheapadh i.e. daoine áitiúla atá ós cionn 15 bliana d’aois, nó a bhfuil an teastas sóisearach críochnaithe acu agus / nó atá faoi bhun 24 mbliana déag d’aois agus atá ag freastal go lán-aimseartha ar choláiste 3ú leibhéil agus a bhfuil an Roinn sásta gurb í an Ghaeilge a ngnáth-theanga baile. Cúntóir amháin in aghaidh gach 20 scoláire/mac léinn a bheidh i gceist. Ní bheidh aon tionchar ag an socrú seo ar na hArdchinnirí atá inghlactha cheana faoin scéim. Moltar do choláistí an deis a thapú ceangal láidir idir óige na Gaeltachta agus na foghlaimeoirí a fhorbairt, le linn cúrsaí agus ina dhiaidh sin, trí chúntóirí a cheapadh.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top