FOIRM IARRATAIS
CEANNAIRÍ agus CÚNTÓIRÍ ÁITIÚLA

Download Application

Coláiste Ghaoth Dobhair

Ghaoth Dobhair, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGall. cgd.ie

 • EOLAS BREISE

  An bhfuil aon cháilíocht agat sna réimsí seo a leanas agus má tá, cén bhliain a fuair tu iad? Cuir an litir ‘X’ sa cholún ar dheis muna mbaineann.

 • Tabhair ainm, seoladh agus uimhir ghutháin beirt mholtóirí, le’d thoil, do phríomhoide scoile san áireamh:
 • Moltóir 1

 • Moltóir 2

 • Táim sásta glacadh le coinníollacha Choláiste Ghaoth Dobhair a míníodh ag an gcúrsa inseirbhíse agus sa litir a tugadh dom
 • An fhoirm seo a líonadh isteach agus í a sheoladh chuig:

 • Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile
  Coláiste Ghaoth Dobhair/Coláiste Ghaoth Dobhair
  Gaoth Dobhair
  Leitir Ceanainn
  Contae Dhún na nGall

RIALACHÁIN FAOINA dTUGTAR AITHEANTAS DO CHOLÁISTÍ GAEILGE

Ardchinnirí

Glacfar le hoidí nó le daoine nach oidí iad ach a bhfuil Gaeilge an-mhaith acu mar ardchinnirí faoi stiúradh an Phríomhoide i mbun imeachtaí iarnóna agus oíche. Ceadófar, ar a mhéad, ardchinnire amháin do gach cúigear scoláire is fiche.

Cáilíochtaí

Beidh na hardchinnirí os cionn 18 mbliana d'aois ar 1 Iúil de bhliain an chúrsa nó beidh siad os cionn 17 mbliana d'aois agus scrúdú na hArdteistiméireachta déanta acu faoin dáta céanna. Cainteoirí líofa Gaeilge a bheidh iontu nó beidh tréimhsí caite acu mar scoláirí/mhic léinn i gColáiste Gaeilge. Beidh tuiscint acu do dhaoine óga. Beidh cumas iontu chun comhoibriú leis an bPríomhoide agus leis an bhfoireann teagaisc chun imeachtaí oiriúnacha a eagrú agus chun maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine óga. Tá sé inmhianaithe go mbeadh saineolas acu ar ghnéithe áirithe de chaitheamh aimsire na scoláirí/mac léinn, mar shampla, ceol, rincí, cluichí, snámh agus araile.

Dualgais

Cuirfear cúraimí ar na hardchinnirí a bhaineann le forbairt Ghaeilge na scoláirí/mac léinn in imeachtaí lasmuigh den rang. (Féach Riail 9(f)).

 • Ba chóir sonraí faoi na hardchinnirí a thabhairt ar rolla ar leith.
 • Moltar go mbeidh ardchinnire amháin in aghaidh gach 25 mhac léinn a bhíonn ar rollaí an choláiste.
 • Ba chóir an t-eolas ar fad i leith ardchinnirí a lorgaítear a chur ar fáil sa bhfoirm iarratais.

Cúntóirí Áitiúla

Is gnó do na Coláistí féin é cúntóirí a cheapadh i.e. daoine áitiúla atá ós cionn 15 bliana d’aois, nó a bhfuil an teastas sóisearach críochnaithe acu agus / nó atá faoi bhun 24 mbliana déag d’aois agus atá ag freastal go lán-aimseartha ar choláiste 3ú leibhéil agus a bhfuil an Roinn sásta gurb í an Ghaeilge a ngnáth-theanga baile. Cúntóir amháin in aghaidh gach 20 scoláire/mac léinn a bheidh i gceist. Ní bheidh aon tionchar ag an socrú seo ar na hArdchinnirí atá inghlactha cheana faoin scéim. Moltar do choláistí an deis a thapú ceangal láidir idir óige na Gaeltachta agus na foghlaimeoirí a fhorbairt, le linn cúrsaí agus ina dhiaidh sin, trí chúntóirí a cheapadh.

Scroll to Top