Cúrsaí SCG agus OCG - Coláiste Ghaoth Dobhair - Irish College Gaeltacht Summer Courses Gweedore

Cúrsaí do Mhúinteoirí Bunscoile (SCG agus OCG)

Courses for Primary Teachers (SCG and OCG) 2019 – 2020

Beidh Coláiste Ghaoth Dobhair ag reáchtáil dianchúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe SCG agus OCG sa scoilbhliain 2019/20. Tá an coláiste lonnaithe i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, áit a bhfuil Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann fosta. Cuirfear clár oibre cuimsitheach ar fáil do ranganna foirmeálta le linn an chúrsa chomh maith le lóistín i dtithe lán-Ghaelacha sa cheantar. Tá aitheantas ag gach teach lóistín ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Coláiste Ghaoth Dobhair will be running intensive preparation courses for SCG and OCG exams in the academic year 2019/20. The college is based in Gaoth Dobhair, where locals are fluent in Irish and where the Irish culture is alive and thriving. A comprehensive programme for formal classes will be available as well as accommodation in all-Irish speaking houses in the area. All houses have been approved by the Department of Culture, Heritage and Gaeltacht.

Cláraigh don chúrsa/ Register for course

Sunday, February 16, 2020 - Sunday, February 23, 2020

Sunday, April 5, 2020 - Sunday, April 12, 2020

Dátaí na gcúrsaí

27/10/2019 – 03/11/2019 – Briseadh na Samhna / October Break
16/02/2020 – 23/02/2020 – Briseadh Feabhra / February Break
05/04/2020 – 12/04/2020 – Saoire na Cásca / Easter Holidays
Cúrsaí i rith an tsamhraidh. Dátaí le socrú.
Summer courses available. Dates to be decided.

Táille an chúrsa / Course fee

€400 in aghaidh na seachtaine. Lóistín agus bia san áireamh.
€400 per week. Accommodation and food included.

€200 in aghaidh na seachtaine. Gan bia agus lóistín san áireamh.
€200 per week. Accommodation and food not included.

Lóistín agus taisteal / Accommodation and travel

Téigh chuig suíomh idirlín www.booking.com le haghaidh eolais faoi lóistín sa cheantar. Nóta: Is féidir eitilt a fháil ó Bhaile Átha Cliath chuig aerfort Dhún na nGall. Tá an t-aefort 15 nóiméad ó Ghaoth Dobhair agus tá seirbhís tacsaí ar fáil.

Go to www.booking.com for information on accommodation in the area. Note: Flights available from Dublin to Donegal airport. The airport is 15 minutes from Gaoth Dobhair and a taxi service is available. www.donegalairport.ie

Beidh carr ag teastáil i rith an chúrsa chun taisteal chuig na ranganna.

A car will be needed to travel to classes during the course.

Clár an Chúrsa / Course Programme

Ranganna maidine. 10am go 1.30pm. Gramadach na Gaeilge, prós, filíocht, aistriúchán, Múineadh na Gaeilge, léamhthuiscint, cluastuiscint agus ullmhúchán don bhéaltriail.
Ranganna iarnóna: 3pm go 5pm. Obair ar iarpháipéir scrúduithe agus cleachtadh don bhéaltriail.
Imeachtaí oíche. Céilí, aoichainteoir ón gceantar, seisiún ceoil.

Morning classes. 10am to 1.30pm. Irish grammar, prose, poetry, translation, Múineadh na Gaeilge, reading comprehension, listening comprehension and preparation for oral exam.
Afternoon classes. 3pm to 5pm. Practise on past exam papers and practise for oral exam.
Night time activities. Céilí, guest-speaker from the area, music sessions.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top