Cúrsa Gaeltachta do Mhic Léinn Ollscoile

(BA – Foch éim í agus Iarchéim í )

Clár an Chúrsa/Course Programme–Féach cláramasamplach don chúrsa Gaeltachta.

10am go 1.30pm: Ranganna maidine
3.00pm go 5.00pm: Ranganna iarnóna
7.30pm ar aghaidh: Imeachtaí oíche

Reáchtálann Coláiste Ghaoth Dobhair cúrsaí Gaeilge do mhic léinn ollscoile.Tá an coláiste lonnaithe i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, áit a bhfuil Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann fosta. Cuirtear clár oibre cuimsitheach ar fáil do ranganna foirmeálta le linn an chúrsa chomh maith le lóistín i dtithe lán-Ghaelacha sacheantar. Tá aitheantas ag gach teach lóistín ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Coláiste Ghaoth Dobhair run Irish courses for universitystudents. The college is based inGaoth Dobhair,a placewhere locals are fluent in Irish and where the Irish culture is aliveand thriving. A comprehensive programme for formalclassesis providedas well asaccommodation inIrish speaking houses in the area. All houses have been approved by theDepartment of Culture, Heritage and Gaeltacht.

Dátaí na gcúrsaí / Course dates

Dátaí le socrú leis anollscoil
Dates to be decided with the university

Táille an chúrsa/ Course fee

€375 in aghaidh na seachtaine. Clúdaíonn sé seo teagasc, lóistín, bia, taisteal idir an lóistínagus an coláiste agus raon gníomhaíochtaí

€375 per week. This includes tuition, accommodation, food, travel to and from college and accommodation and a range of activities.

Dátaí na gcúrsaí / Course dates

Taisteal go Gaoth Dobhair / Travel to Gaoth Dobhair

Is féidir bus a eagrú ón ollscoil go dtí Gaoth Dobhair. Is socrúpríobháideach é seo idir na micléinn/ollscoil agus an comhlacht bus.

A bus can be organised from the university to Gaoth Dobhair. This is a private arrangement between the students/university and the bus company

Is féidir eitilt a fháil ó Bhaile Átha Cliath chuig aerfort Dhún na nGall. Tá an t-aefort 15nóiméad ó Ghaoth Dobhair agus tá seirbhís tacsaí ar fáil.

Flights available from Dublin to Donegal airport. The airport is 15 minutes from GaothDobhairand a taxi service is available. www.donegalairport.ie/

Beidh carr/tacsaíagteastáil i rith an chúrsa má roghnaítearganseirbhís iompairCholáisteGhaoth Dobhair a úsáid.

A car/taxiwill be neededduringthe course if it isdecidednot to use Coláiste GhaothDobhair transport.

Scroll to Top