Cúrsa Gaeltachta do Mhic Léinn Ollscoile

(BA – Foch éim í agus Iarchéim í )

Clár an Chúrsa/Course Programme–Féach cláramasamplach don chúrsa Gaeltachta.

10am go 1.30pm: Ranganna maidine
3.00pm go 5.00pm: Ranganna iarnóna
7.30pm ar aghaidh: Imeachtaí oíche

Reáchtálann Coláiste Ghaoth Dobhair cúrsaí Gaeilge do mhic léinn ollscoile.Tá an coláiste lonnaithe i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, áit a bhfuil Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann fosta. Cuirtear clár oibre cuimsitheach ar fáil do ranganna foirmeálta le linn an chúrsa chomh maith le lóistín i dtithe lán-Ghaelacha sacheantar. Tá aitheantas ag gach teach lóistín ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Coláiste Ghaoth Dobhair run Irish courses for universitystudents. The college is based inGaoth Dobhair,a placewhere locals are fluent in Irish and where the Irish culture is aliveand thriving. A comprehensive programme for formalclassesis providedas well asaccommodation inIrish speaking houses in the area. All houses have been approved by theDepartment of Culture, Heritage and Gaeltacht.

Dátaí na gcúrsaí / Course dates

Dátaí le socrú leis anollscoil
Dates to be decided with the university

Táille an chúrsa/ Course fee

€375 in aghaidh na seachtaine. Clúdaíonn sé seo teagasc, lóistín, bia, taisteal idir an lóistínagus an coláiste agus raon gníomhaíochtaí

€375 per week. This includes tuition, accommodation, food, travel to and from college and accommodation and a range of activities.

Dátaí na gcúrsaí / Course dates

Taisteal go Gaoth Dobhair / Travel to Gaoth Dobhair

Is féidir bus a eagrú ón ollscoil go dtí Gaoth Dobhair. Is socrúpríobháideach é seo idir na micléinn/ollscoil agus an comhlacht bus.

A bus can be organised from the university to Gaoth Dobhair. This is a private arrangement between the students/university and the bus company

Is féidir eitilt a fháil ó Bhaile Átha Cliath chuig aerfort Dhún na nGall. Tá an t-aefort 15nóiméad ó Ghaoth Dobhair agus tá seirbhís tacsaí ar fáil.

Flights available from Dublin to Donegal airport. The airport is 15 minutes from GaothDobhairand a taxi service is available. www.donegalairport.ie/

Beidh carr/tacsaíagteastáil i rith an chúrsa má roghnaítearganseirbhís iompairCholáisteGhaoth Dobhair a úsáid.

A car/taxiwill be neededduringthe course if it isdecidednot to use Coláiste GhaothDobhair transport.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top