Cúrsa Gaeltachta do Mhic Léinn Ollscoile

Cúrsaí BA agus Iarchéimithe

Tá na cúrsaí do mhic léinn tríú leibhéal bunaithe ar shainriachtanais na mac léann a bhíonn ag freastal orthu. Socraítear sainchuspóirí gach cúrsa i gcomhpháirt leis na grúpaí éagsúla mac léinn agus spreagtar gach grúpa chun a bheith gníomhach ina dturas teanga féin. Tugtar rogha leathan ábhar staidéir dóibh le béim ar leith ar chaint, ar fhoinsí staidéir agus ar cheartúsáid na Gaeilge.

Dátaí na gcúrsaí

Dátaí le socrú leis an ollscoil
Dates to be decided with the university.

Táille an chúrsa/ Course dates

€375 in aghaidh na seachtaine. Clúdaíonn sé seo teagasc, lóistín, bia, taisteal idir an lóistín agus an coláiste agus raon gníomhaíochtaí. Dates to be decided with the university.

€375 per week. This includes tuition, accommodation, food, travel to and from college and accommodation and a range of activities.

Clár an Chúrsa – Féach clár ama samplach don chúrsa Gaeltachta.

  • 10am go 1.30pm: Ranganna maidine
  • 3.00pm go 5.00pm: Seisiúin iarnóna
  • 7.30pm ar aghaidh: Imeachtaí oíche.

 Cláraigh don chúrsa/ Register for course

Taisteal go Gaoth Dobhair/Travel to Gaoth Dobhair>

  • Is féidir bus a eagrú ón ollscoil go dtí Gaoth Dobhair. Is socrú príobháideach é seo idir na mic léinn/ollscoil agus an comhlacht bus
  • A bus can be organised from the university to Gaoth Dobhair. This is a private arrangement between the students/university and the bus company.
  • Is féidir eitilt a fháil ó Bhaile Átha Cliath chuig aerfort Dhún na nGall. Tá an t-aefort 15 nóiméad ó Ghaoth Dobhair agus tá seirbhís tacsaí ar fáil.

 

  • Flights available from Dublin to Donegal airport. The airport is 15 minutes from Gaoth Dobhair and a taxi service is available. www.donegalairport.ie
  • Beidh carr/tacsaí ag teastáil i rith an chúrsa má roghnaítear gan seirbhís iompair Choláiste Ghaoth Dobhair a úsáid.
  • A car/taxi will be needed during the course if it is decided not to use Coláiste Ghaoth Dobhair transport

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top