Cuairteanna

  • Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí, gaolta agus cairde cuairt a thabhairt ar dhaltaí ar an Domhnach, 11.00am go 7.00pm.
  • Is ón gcoláiste a chaithfear an dalta a phiocadh suas – ní ón teach lóistín, idir 11.00am agus 12.00pm.
  • Caithfear cead a fháil ón bpríomhoide nó ón leas-phríomhoide roimh ré.
  • Sa chás go bhfuil tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) chun daltaí nach iad a bpáistí féin iad a thógáil amach ón gcoláiste, caithfear cead i scríbinn ó na tuismitheoirí sin a thabhairt go dtí an príomhoide/leas-phríomhoide roimh an gcuairt.
  • Ní mholtar cuairteanna ar laethanta eile sa tseachtain, ach amháin i gcásanna eisceachtúla, mar cuireann sé isteach ar ghníomhaíochtaí atá eagraithe ag an gcoláiste.

Visits

  • Parents/guardians, relatives and friends can visit students on Sundays, 11.00am to 7.00pm.
  • Students must be collected from the college – not the accommodation house, between 11.00am and 12.00pm.
  • Permission must be sought from the principal or the vice-principal beforehand.
  • In the event that parents/guardians wish to take out pupils who are not their own children, written permission must be got from those children’s parents and given to the principal/vice principal prior to the visit.
  • It is not advised to visit on other week days, unless in exceptional circumstances, as it interferes with organised events in the college.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top