Cuairteanna

  • Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí, gaolta agus cairde cuairt a thabhairt ar dhaltaí ar an Domhnach, 11.00am go 7.00pm.
  • Is ón gcoláiste a chaithfear an dalta a phiocadh suas – ní ón teach lóistín, idir 11.00am agus 12.00pm.
  • Caithfear cead a fháil ón bpríomhoide nó ón leas-phríomhoide roimh ré.
  • Sa chás go bhfuil tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) chun daltaí nach iad a bpáistí féin iad a thógáil amach ón gcoláiste, caithfear cead i scríbinn ó na tuismitheoirí sin a thabhairt go dtí an príomhoide/leas-phríomhoide roimh an gcuairt.
  • Ní mholtar cuairteanna ar laethanta eile sa tseachtain, ach amháin i gcásanna eisceachtúla, mar cuireann sé isteach ar ghníomhaíochtaí atá eagraithe ag an gcoláiste.

Visits

  • Parents/guardians, relatives and friends can visit students on Sundays, 11.00am to 7.00pm.
  • Students must be collected from the college – not the accommodation house, between 11.00am and 12.00pm.
  • Permission must be sought from the principal or the vice-principal beforehand.
  • In the event that parents/guardians wish to take out pupils who are not their own children, written permission must be got from those children’s parents and given to the principal/vice principal prior to the visit.
  • It is not advised to visit on other week days, unless in exceptional circumstances, as it interferes with organised events in the college.
Scroll to Top